Заштиник права пацијената

Заштитник права осигураних лица

Пацијенти који су осигурани код Републичког фонда за здравствено осигурање могу се, у циљу лакшег остваривања својих права из здравственог осигурања, обратити заштитнику права осигураних лица као службенику Републичког фонда за здравствено осигурање у просторијама Опште болнице Суботица, Суботица.

Дужности заштитника осигураника су да лицима осигураним код Републичког фонда за здравствено осигурање пружа савете, информације, стручну и техничку помоћ, а све у циљу лакшег остваривања права на здравствену заштиту, као и осталих права из обавезног здравственог осигурања.

Права из здравственог осигурања утврђена су Законом о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 109/05- испр., 57/11, 110/21- одлука УС и 119/12).

Заштитнику осигураника можете поднети пријаву о повреди права из здравственог осигурања, који по примљеној пријави поступа у циљу утврђивања чињеница, те подносиоцу пријаве доставља писани одговор одмах, а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења пријаве.

Послове заштитника права осигураних лица за подрујче Републичког фонда за здравствено осигурање – филијала Суботица обавља Љубица Маравић, дипломирани.економиста –број телефона: 024/555 222 локал 481 мобилни 064/85 22 766; е – маил:obsubotica@rfzo.rs
Радно време: 8.00 – 15.00 часова.

Оставите одговор